Przejdź do serwisu Crossweb
en

Polityka prywatności

Polityka Prywatności jest załącznikiem do Regulaminu. Pojęcia pisane wielką literą należy rozumieć taki sam sposób, jak w Regulaminie.

Crossjob szanuje dane osobowe Użytkowników i spełnia wymogi ich ochrony wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Crossjob zapewnia, że jego pracownicy i podwykonawcy usług zostali przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych.

 

W jakim celu Crossjob przetwarza dane osobowe?

Dane osobowe podane w obrębie Serwisu i podczas kontaktu z Crossjob wykorzystywane są jedynie do
świadczenia usług określonych w Regulaminie i zamówionych przez Użytkownika lub Pracodawcę, a także do kontaktu z Crossjob na życzenie Użytkownika lub Pracodawcy.

 

Kto ma dostęp do danych Użytkownika?

Administratorem danych osobowych podawanych podczas rejestracji Profilu Pracodawcy lub zapisu na
Newsletter jest:

Krzysztof Hostyński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Adneo ul. Królewska 2/2. 30-045 Kraków. nip: 628-205-68-87. regon: 1206664305

Dane Pracodawcy, a w szczególności: imię, nazwisko, wizerunek oraz dane określające branżę i funkcję (o ile
zostały podane przez Pracodawcę) są powszechnie dostępne również dla Użytkowników Serwisu.

 

Prawa Użytkownika

Użytkownik ma prawo do żądania od administratora danych dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz uzyskania informacji o celach ich przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, odbiorcach tych danych, okresie przechowywania danych (jeżeli określenie okresu jest niemożliwe, przysługuje Użytkownikowi przysługuje prawo do informacji o kryteriach ustalenia tego okresu).
Użytkownik posiada również prawo do sprostowania danych osobowych jeżeli są one nieprawidłowe oraz prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Użytkownik ma prawo do żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych jeżeli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2.  zgoda na przetwarzanie danych osobowych została skutecznie cofnięta;
 3. Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych;
 4.  Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania (również poprzez profilowanie) danych osobowych,
  opartego na realizowanym przez Crossjob przez stronę trzecią prawnie uzasadnionym interesie, chyba
  że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych Użytkownika,
  nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika, lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych gdy:

 1. kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający na sprawdzenie prawidłowości
  kwestionowanych danych;
 2.  przetwarzanie jest, zdaniem Użytkownika, niezgodne z prawem a sprzeciwia się on usunięciu danych
  osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. dane osobowe Użytkownika nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne
  Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. Użytkownik wniósł sprzeciw (na mocy art. 21 ust. 1 RODO) wobec przetwarzania – do czasu
  stwierdzenia, czy występujące po stronie Crossjob prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec
  podstaw sprzeciwu zgłoszonego przez Użytkownika.

Jeżeli doszło do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Crossjob powstrzyma się od przetwarzania danych Użytkownika bez jego zgody, za wyjątkiem ich przechowywania lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. Przed uchyleniem ograniczenia Użytkownik zostanie o tym poinformowany.

Użytkownik posiada prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu Crossjob powstrzyma się od przetwarzania danych
osobowych Użytkownika na cele marketingu bezpośredniego (w tym profilowania). Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego jego dane osobowe, które dostarczył Crossjob, jak również posiada prawo przesłania
przedmiotowych danych innemu administratorowi bez przeszkód po stronie Crossjob, jeżeli:

 1. przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie umowy, dla wykonania
  której przetwarzanie danych jest niezbędne; oraz
 2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Crossjob jest zobowiązany do przesłania danych Użytkownika bezpośrednio do innego administratora (o ile jest to technicznie możliwe) na żądanie Użytkownika.

Użytkownik posiada prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili, nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do
Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.

 

Jakie dane osobowe zbiera Crossjob?

W celu utworzenia i utrzymania Profilu Pracodawcy Crossjob zbiera następujące dane:

W celu wykonania Usługi Newsletter, Crossjob pobiera adres email Użytkownika.
Dane osobowe Użytkownika zbierane i przetwarzane są na podstawie Regulaminu i w zakresie, podanym przez niego podczas tworzenia Profilu Pracodawcy i korzystania z Newslettera.
Crossjob nie zbiera danych podanych Pracodawcy podczas odpowiedzi na Ofertę Pracy. Crossjob przetwarza
dane Użytkownika w roli pośrednika jedynie w zakresie, który umożliwia ich przesłanie do Pracodawcy. Nie ma do nich wglądu, nie zapisuje ich, ani nie przetwarza ich w żaden inny poza przesłaniem sposób.
Jak długo są przechowywane dane osobowe?

Crossjob przechowuje dane osobowe od momentu rejestracji Profilu Pracodawcy lub zapisu do Newsletter, aż do momentu rezygnacji z tych Usług. Po wysłaniu maila z żądaniem usunięcia Profilu Pracodawcy lub wypisania z Newslettera trwałe usunięcie danych z serwerów należących do Crossjob może zająć do 7 dni roboczych.

Przechowywanie danych przez okres dłuższy niż wskazany wyżej następuje wyłącznie w celu realizacji przez
Crossjob obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa np. dla celów księgowych w
stosunku do Użytkowników, którzy korzystali z usług płatnych.

 

Komu przekazujemy dane osobowe?

Dane osobowe Użytkowników przekazujemy wyłącznie firmom, które świadczą Usługi umożliwiające
poprawne działanie serwisu. Są to:

 • Email Labs (R22 S.A. Roosevelta 22, 60-829 Poznań) – umożliwia wysyłanie maili transakcyjnych o
  utworzeniu wydarzenia lub zapisaniu się na nie,
 • Freshdesk Inc. – 1250 Bayhill Drive, Suite 315, San Bruno, CA 94066 wykorzystywany w Serwisie, do
  komunikacji z Goścmi i Użytkownikami wysyłającymi zapytania, wnioski oraz reklamacje – który
  przetwarza dane osobowe w krajach znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym,
  zapewniając jednak wysoki stopień ich ochrony poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską. Masz prawo żądać od Crossjob wglądu w treść tych klauzul.
 • Freshmail (FreshMail Sp. z o.o., Al. 29 Listopada 155 c 31-406 Kraków – narzędzie wykorzystywane
  do wysyłanie Newslettera
 • Gmail, Google Analitics, narzędzia dostarczane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre, Parkway
  Mountain View, CA 94043 USA, 94066 – który przetwarza dane osobowe takie jak imię, nazwisko,
  adres IP, adres email, numer telefonu w krajach znajdujących się poza Europejskim Obszarem
  Gospodarczym, zapewniając jednak wysoki stopień ich ochrony na podstawie uczestnictwa w
  programie “Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE)
  2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę
  Prywatności UE-USA.
 • inFakt Sp. z o.o. (Kącik 4, 30-549 Kraków) – dane przekazywane celem wystawiania faktur dla
  Użytkowników korzystających z płatnych opcji wydarzeń,
 • Kei (KEI.PL Dziedzic Pasek Przybyła sp. j., ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków) – jako dostawcy usług
  hostingu