Przejdź do serwisu Crossweb

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SERWISU CROSSJOB

 

I. Zakres Regulaminu

 1. Regulamin reguluje świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu Crossjob.
 2. Został on wprowadzony na podstawie i w granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy prawo telekomunikacyjne.
 3. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, identyfikacja wizualna, oprogramowanie oraz baza danych, a także poszczególne elementy słowne i graficzne Serwisu, które zostały udostępnione Użytkownikom przez Crossjob podlegają ochronie prawnej.

 

II. Definicje

W Regulaminie używane są następujące definicje:

 1. „Użytkownik” – osoba korzystająca z Serwisu która może przeglądać treści zamieszczone w Serwisie
 2. „Crossjob” – podmiot będący właścicielem Serwisu, Krzysztof Hostyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą adneo Krzysztof Hostyński Kraków, ul. Królewska 2/2, 30- 045 Kraków posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 6282056887 REGON 120666430 e-mail: [email protected],
 3. „Profil Pracodawcy” – prowadzone dla Pracodawcy przez Crossjob konto, będące zbiorem zasobów, które pozwalają na publikację Ogłoszeń i Treści w Serwisie,
 4. „Oferta” – oferta zawierająca wysokość opłat pobieranych przez Crossjob za korzystanie z dodatkowych funkcji Serwisu, przedstawiana Użytkownikowi na jego życzenie,
 5. „Oferta Pracy” – Treść obejmująca ogłoszenie dot. rekrutacji do danego Pracodawcy zawierające ofertę zatrudnienia;
 6. „Pracodawca” – osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca status przedsiębiorcy w rozumieniu obowiązujących przepisów
 7. „Regulamin” – niniejszy regulamin;
 8. „Rejestracja” – procedura tworzenia Profilu Pracodawcy;
 9. „Serwis” – serwis internetowy crossweb.pl/job, zamieszczony pod adresem internetowym crossweb.pl/job
 10. „Treści” – wszelkie treści publikowane przez Pracodawców w Serwisie, w szczególności treści pisemne, graficzne, multimedialne;
 11. „Umowa” – oznacza umowę pomiędzy Pracodawcą a Crossjob, zawartą na podstawie Regulaminu,
 12. „Usługi” – usługi świadczone przez Crossjob przy pomocy Serwisu na rzecz Użytkowników i Pracodawców,

 

III. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników

 1. Serwis może być użytkowany przez Użytkowników.
 2. Użytkownicy mają dostęp do pasywnych funkcji Serwisu i mogą przeglądać Serwis, w tym zwłaszcza Oferty Pracy i Treści.
 3. Użytkownik rozpoczyna korzystanie z Serwisu z chwilą rozpoczęcia odbierania danych dostarczanych przez Crossjob za pomocą strony internetowej.
 4. Niezwłocznie po wyświetleniu się strony głównej na wyświetlaczu Użytkownika, powinien on zapoznać się z treścią Regulaminu, do którego dostęp możliwy jest przy użyciu odpowiedniego odnośnika.
 5. Użytkownik korzysta z Serwisu poprzez wyszukiwanie interesujących go Ofert Pracy i Treści, które mogą prowadzić do skojarzenia go z Pracodawcą poprzez dane kontaktowe lub narzędzie kontaktowe Pracodawcy.
 6. Serwis nie stanowi pośrednictwa pracy lecz stanowi platformę gdzie kojarzyć mogą się Pracodawcy i Użytkownicy.
 7. Użytkownik przekazuje swoje materiały i dane wprost Pracodawcy na jego podane w Ofercie Pracy dane kontaktowe lub za pomocą zapewnionego przez Pracodawcę narzędzia kontaktowego.
 8. Użytkownik kończy korzystanie z Serwisu wraz z zakończeniem odbierania danych dostarczanych przez Crossjob za pośrednictwem Serwisu.
 9. Użytkownik może zakończyć korzystanie z Serwisu w dowolnym, zależnym od jego decyzji, momencie.

 

IV. Korzystanie z Serwisu przez Pracodawców

 1. Serwis może być użytkowany przez Pracodawców.
 2. Pracodawcy po zawarciu Umowy mogą korzystać z wszystkich dostępnych funkcji Serwisu i wszystkich Usług dostępnych w ramach wybranego pakietu w szczególności zarządzać Profilem Pracodawcy i publikować Oferty Pracy i Treści na zasadach wskazanych z Regulaminie.
 3. Pracodawcy zobowiązani są do przestrzegania zakazu dostarczania przez lub do Serwisu Treści:
  1. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Serwisu lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  2. mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich, prawa własności intelektualnej w tym prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa lub naruszających w jakikolwiek inny sposób obowiązujący porządek prawny lub dobre obyczaje, w szczególności zawierających przemoc, pornografię, promocję narkotyków i innych nielegalnych substancji, nawołujących do popełniania przestępstw, czy promujących gry hazardowe,
  3. zawierających wirusy komputerowe, „Worms”, „Trojans”, „keyllogers”, czy inne kody źródłowe, pliki, foldery, programy komputerowe szkodliwe dla Serwisu,
  4.  powodujących rozsyłanie niezamówionych przez odbiorców informacji handlowych (SPAM),
  5. innych o bezprawnym charakterze.
 4. Crossjob usuwa z Serwisu Treści sprzeczne z prawem i Regulaminem zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na przestrzeganie Regulaminu, obowiązany jest niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu.
 6. Pracodawca zbierając dane osobowe od Użytkowników za pośrednictwem Serwisu zapewnia ich ochronę zgodnie z przepisami prawa.

 

V. Wymagania techniczne

 1. Do użytkowania Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu (zalecane łącze co najmniej 512 kbps), oraz przeglądarki internetowej.
 2. W celu korzystania z niektórych funkcji Serwisu niezbędne może być posiadanie dodatkowego oprogramowania (np. Flash, edytor tekstu, programy obsługujące format PDF itp.).
 3. Koszty wynikające z posługiwania się przez Użytkownika środkami porozumiewania się na odległość (koszty połączenia z Internetem, SMS, połączeń telefonicznych) celem skorzystania z Usług Serwisu, ponosi Użytkownik zgodnie z cennikami dostawców, z których usług korzysta.
 4. Crossjob dołoży wszelkich starań, aby Serwis działał poprawnie i w zakresie wszystkich oferowanych funkcji w każdym czasie, jednakże zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia Serwisu lub jego poszczególnych funkcji w celu ich ulepszenia, dodania nowych funkcji lub przeprowadzenia naprawy bądź konserwacji.

 

VI. Rejestracja i tworzenie Profilu Pracodawcy

 1. Rejestracja Pracodawcy w Serwisie polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się w Serwisie lub pisząc na adres e-mail: [email protected] oraz przejścia etapów wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Podczas procesu Rejestracji Pracodawca kontaktując się z Crossjob za pomocą poczty elektronicznej podaje niezbędne dane wskazane przez Crossjob. W toku Rejestracji Pracodawca i Crossjob uzgadniają warunki Umowy w ramach proponowanych przez Serwis pakietów Usług (liczba ogłoszeń, okres obowiązywania umowy, okres rozliczeniowy).
 3. Rejestracji może dokonać osoba fizyczna, która zgodnie z jej prawem ojczystym posiada pełną zdolność do czynności prawnych. W razie, gdy zdolność do czynności prawnych tej osoby jest ograniczona, do dokonania Rejestracji niezbędna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego w według powszechnie obowiązujących przepisów prawa właściwego dla danej osoby.
 4. Pracodawcą może też być osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. W przypadku, o którym mowa powyżej Rejestracji dokonują osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu zgodnie z umową, statutem lub innymi dokumentem, rządzącym danym podmiotem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, bądź też prawidłowo umocowany pełnomocnik.
 5. Crossjob może w toku Rejestracji żądać dokumentów wykazujących umocowanie do zawarcia Umowy lub w inny sposób weryfikować zdolność Pracodawcy do zawarcia Umowy.
 6. W toku Rejestracji Pracodawcy wyrażają zgodę na przekazywanie im materiałów reklamowych, ofert i innych informacji od Crossjob w szczególności materiałów na temat innych usług świadczonych przez Crossjob.
 7. Po zakończeniu rejestracji Serwis tworzy Profil Pracodawcy.
 8. Pracodawca obowiązany jest przesłać Crosssjob materiały niezbędne do utworzenia profilu Pracodawcy.
 9. Strony uzgadniają treść Profilu Pracodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 10. Akceptacja przygotowanego profilu Pracodawcy powoduje uzyskanie dostępu do Panelu Pracodawcy i otrzymanie loginu i hasła.
 11. Późniejsze modyfikacje Profilu Pracodawcy są możliwe poprzez kontakt z Crossjob.
 12. Profil Pracodawcy nie może być przekazany innemu podmiotowi bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Crossjob.

 

VII. Zawarcie Umowy oraz warunki jej rozwiązania

 1. Po zakończeniu Rejestracji, na adres e-mail podany w trakcie Rejestracji, zostanie wysłana wiadomość zawierająca aktywujący login i hasło do Profilu Pracodawcy. Z chwilą otrzymania loginu i hasła do Panelu Pracodawcy dochodzi do zawarcia Umowy oraz akceptacji Regulaminu.
 2. Umowa zostaje zawarta na okres uzgodniony z Pracodawcą w korespondencji mailowej. Umowa może być poprzedzona zawarciem umowy na okres próbny uzgodniony z Crossjob.
 3. Umowa obejmuje ustalony przez Strony okres obowiązywania stanowiący okres rozliczeniowy oraz zakres Usług stosownie do wybranego pakietu Usług.
 4. Płatności dokonywane są z góry na dany okres rozliczeniowy na podstawie faktury. Po upływie okresu obowiązywania Umowy w braku złożenia stosownego oświadczenia Umowa przekształca się w Umowę zawartą na czas nieoznaczony z miesięcznym okresem rozliczeniowym. Oświadczenie o rezygnacji z Umowy może zostać złożone w każdym czasie ze skutkiem na ostatni dzień okresu rozliczeniowego, podczas którego złożono oświadczenie.
 5. Pracodawca może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Usług, informując Crossjob, co skutkuje rozwiązaniem Umowy w trybie natychmiastowym. W tej sytuacji pozostaje jednak odpowiedzialny względem Crossjob i innych Użytkowników za zamieszczone Ogłoszenia i inne zobowiązania, w tym wykupione Oferty Pracy i kampanie powstałe przed rozwiązaniem Umowy. Po rozwiązaniu Umowy w Serwisie pozostaje profil Pracodawcy w bezpłatnej, podstawowej wersji. Na odrębne żądanie Pracodawcy Crossjob usuwa z Serwisu wszelkie informacje z nim związane. Crossjob informuje, że pewne treści mogą pozostać w bazach danych serwisów zewnętrznych niezależnych od Crossjob (w szczególności z branży web archiving).
 6. Crossjob może rozwiązać Umowę, jeżeli Pracodawca narusza prawo lub postanowienia Regulaminu a w szczególności w razie:
  1. naruszenia przez Pracodawcę istotnych postanowień Regulaminu,
  2. powzięcia przez Crossjob uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Pracodawcy jest nieprawdziwa, sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Crossjob,
  3. umieszczania w Serwisie lub profilu Pracodawcy Treści nieprawdziwych, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Crossjob;
  4. wykorzystywania przez Pracodawcę Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem.
 7. Crossjob może ponadto w każdym czasie rozwiązać Umowę na nieodpłatne prowadzenia Profilu Pracodawcy.
 8. Likwidacja profilu Pracodawcy przez Crossjob może nastąpić po przesłaniu przez Crossjob danemu Pracodawcy ostrzeżenia o możliwości likwidacji Konta w określonym terminie na podany przez niego w procesie Rejestracji adres e-mail.

 

VIII. Usługi Serwisu

 1. Serwis umożliwia Użytkownikom przeglądanie Ofert Pracy i Treści.
 2. Serwis umożliwia Użytkownikom stworzenie profilu Pracodawcy.
 3. Serwis umożliwia Pracodawcom umieszczanie Ofert Pracy poprzez Panel Pracodawcy. Umieszczanie Ofert Pracy ma charakter odpłatny i następuję na podstawie przyjęcia Oferty. Serwis tworzy Profil Pracodawcy.
 4. Panel Pracodawcy dostępny jest po zalogowaniu przy pomocy podania loginu i hasła.
 5. Pracodawca akceptuje, że Crossjob może publikować w Serwisie informacje marketingowe dotyczące innych Usług świadczonych przez Crossjob lub jego partnerów. Crossjob jest uprawniony do usuwania nieaktualnych oraz do modyfikowania zamieszczonych Treści w celu polepszenia jakości Serwisu.
 6. Serwis zapewnia Użytkownikom i Pracodawcom korzystanie ze wszystkich swoich funkcji dostępnych w dacie jego użytkowania.
 7. Serwis oferuje Pracodawcom następujące usługi (dostępne wg wybranego pakietu usług):
  1. zapewnienie miejsca w Serwisie w celu publikowania Treści, w tym Ofert Pracy,
  2. zapewnienie narzędzi pozwalających na tworzenie własnych profili w Serwisie,
  3. zapewnienie narzędzi pozwalających na zamieszczenie Ofert Pracy,
  4. przekazywania na konta e-mail Użytkowników którzy korzystają z Usługi newsletter informacji o Ofertach Pracy i innych informacji związanych z Crossjob (w razie uruchomienia Usługi newsletter),
  5. zapewnienie narzędzi pozwalających na kojarzenie Użytkowników z Pracodawcami poprzez przekierowanie do narzędzi lub danych kontaktowych Pracodawcy,
  6. zapewnienie narzędzi pozwalających na promocję Ofert Pracy zgodnie z Ofertą w szczególności poprzez promocję w mediach społecznościowych, w tym zwłaszcza na portalach Facebook i Twitter, jak również na blogach, forach tematycznych czy poprzez narzędzia reklamowe (np. Google AdWords);
  7. zapewnienie narzędzi pozwalających na promocję Pracodawcy zgodnie z Ofertą w szczególności poprzez promocję w mediach społecznościowych, w tym zwłaszcza na portalach Facebook i Twitter, jak również na blogach, forach tematycznych czy poprzez narzędzia reklamowe (np. Google AdWords);
  8. zapewnienie narzędzi statystycznych pozwalających na mierzenie efektywności dokonywanych za pomocą Serwisu działań oraz umożliwienie generowania zestawień i raportów.
 8. Crossjob może modyfikować pakiet Usług dostępnych dla danego Pracodawcy w tym zwłaszcza ulepszać dostępne Usługi lub rezygnować z Usług co nie stanowi zmiany Umowy.
 9. Crossjob może korzystać dodatkowo z materiałów o Pracodawcy znajdujących się w jego oficjalnych kanałach informacji w szczególności na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych jak również w należycym do Crossjob serwisie Crossweb.pl oraz innych informacji powszechnie dostępnych.
 10. Crossjob nie ponosi odpowiedzialności za Treści i Ofert Pracy zamieszczane przez Pracodawców. Nie dokonuje również ich bieżącej weryfikacji pod kątem zgodności z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa. Czynności w zakresie weryfikacji charakteru prawnego Treści podejmowane są przez Crossjob dopiero wraz z otrzymaniem zgłoszenia naruszenia.
 11. Pracodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu zamieszczenia w Serwisie Treści. Pracodawca gwarantuje, że Treści nie będą naruszać praw osób trzecich i zwalnia Crossjob od odpowiedzialności w tym zakresie.
 12. Pracodawca poprzez umieszczenie lub przekazywanie Crossjob Treści, udziela Crossjob niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Treści, w tym za pomocą Usługi newsletter oraz w portalach społecznościowych do promocji Ofert Pracy i Pracodawców w tym także do promocji Serwisu lub jego Usług.

 

IX. Usługa newsletter

 1. Użytkownik może skorzystać z Usługi newsletter polegającej na podaniu adresu e-mail i wyrażeniu zgody na:
  1. przetwarzanie danych osobowych zawartych w adresie e-mail;
  2. przetwarzanie danych osobowych zawartych w adresie e-mail dla celów marketingowych;
  3. otrzymywanie informacji handlowych dotyczących Ogłoszeń i innych Usług Serwisu;
  4. marketing bezpośredni Usług Serwisu do telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.
 2. Usługa newsletter jest bezpłatna.
 3. Usługa newsletter polega na otrzymywaniu powiadomień o Ogłoszeniach, Treściach i innych informacjach dotyczących Serwisu na podany adres e-mail.
 4. Użytkownik w każdym czasie może zrezygnować z Usługi newsletter wypisując się z listy mailingowej.

X. Dane osobowe

 1. Crossjob szanuje dane osobowe Użytkowników i spełnia wymogi ich ochrony wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Co do zasady Crossjob nie zbiera danych osobowych lecz stanowi platformę pośredniczącą w wymianie danych pomiędzy Użytkownikami i Pracodawcami.
 3. W przypadku przekazania Crossjob jakichkolwiek Danych Osobowych, Użytkownicy i Pracodawcy wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez Crossjob, w celach związanych z korzystaniem z Serwisu, dla potrzeb marketingowych (m.in. dostarczanie informacji o nowych ofertach, produktach i usługach). Crossjob nie udostępnia ani nie przekazuje wbrew prawu podmiotom trzecim jakichkolwiek posiadanych Danych Osobowych.
 4. Pracodawcy mają prawo wglądu do swoich danych, ich modyfikacji, a także usunięcia. W celu wglądu, usunięcia lub modyfikacji Danych Osobowych należy skontaktować się ze Serwisem poprzez skierowanie wiadomości e-mail na adres: [email protected]
 5. Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia realizacji niektórych funkcji Serwisu. Wskazane pliki nie zbierają ani nie przetwarzają żadnych Danych Osobowych Użytkowników.
 6. Użytkownik może dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na stronach Serwisu w opcjach przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall. Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować brak możliwości pełnego wykorzystania opcji Serwisu.

 

XI. Procedura zgłoszenia naruszeń

 1. W razie stwierdzenia, że jakiekolwiek Treści zamieszczone przez Pracodawców w Serwisie naruszają prawo, a to w szczególności prawa własności intelektualnej lub dobra osobiste osób trzecich albo też sprzeczne są z Regulaminem, każdy Użytkownik może dokonać zgłoszenia tego faktu do Crossjob poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected]
 2. Po otrzymaniu takiej wiadomości Crossjob ocenia jej wiarygodność i podejmuje działania w postaci usunięcia bądź zablokowania dostępu do wskazanych w ust. 1 Treści, w zgodzie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 3. W przypadku określonym w ust.2, Crossjob nie ponosi odpowiedzialności względem osób, których prawa zostały naruszone jak i względem Użytkowników, z tytułu niezgodnego z Umową świadczenia Usług Serwisu.

 

XII. Postępowanie reklamacyjne

 1. W razie niezadowalającej jakości Usług Serwisu świadczonych przez Crossjob, bądź też niewykonania lub nienależytego wykonania przez niego zobowiązań, Użytkownik lub Pracodawca uprawniony jest do zgłoszenia w tym zakresie reklamacji.
 2. Reklamacje zgłasza się, wysyłając e-mail na adres [email protected], wpisując w temacie wiadomości określenie „reklamacja” lub równoważne.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Użytkownika lub Pracodawcy (imię, nazwisko, adres e-mail, a w przypadku Użytkowników lub Pracodawców niebędących osobami fizycznymi nazwę (firmę), adres siedziby oraz dane osoby fizycznej upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją oraz jej adres e-mail),
  2. zwięzły opis zgłaszanych uwag i zastrzeżeń.
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Crossjob niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 5. Negatywny wynik postępowania reklamacyjnego jest warunkiem dochodzenia roszczeń pozostających w związku z Umową przed właściwym Sądem powszechnym.

 

XIII. Zmiana Regulaminu

 1. Crossjob zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, zaś w stosunku do konsumentów wyłącznie jeżeli zmiana jest wymagana przepisami obowiązującego prawa, a także w celu poprawy jakości lub rozszerzenia zakresu świadczonych Usług.
 2. Rozpoczęcie przez Użytkownika korzystania z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu w obowiązującym brzmieniu. Aktualna wersja Regulaminu znajduje się na stronie www.crossweb.pl/job/regulamin
 3. Użytkownik, który nie akceptuje Regulaminu winien bezzwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu.
 4. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną podane do wiadomości Pracodawcy pod linkiem do Regulaminu ujawnionym przy jego pierwszym logowaniu do Serwisu, licząc od dnia wprowadzenia zmian w Regulaminie lub w korespondencji skierowanej na adres e-mail przypisany do Panelu Pracodawcy.
 5. W przypadku niezaakceptowania przez Pracodawcę Regulaminu w zmienionym brzmieniu, Pracodawca może wypowiedzieć Umowę w ciągu 7 dni od dnia pierwszego zalogowania po zmianie Regulaminu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected]
 6. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ustępie 5, Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, uważa się, iż zmiany Regulaminu zostały przez Pracodawcę zaakceptowane i po upływie tego terminu stają się dla niego wiążące.

 

XIV. Spory

 1. Wszelkie spory pomiędzy Crossjob a Użytkownikami będącymi konsumentami rozstrzyga właściwy miejscowo sąd zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Wszelkie spory pomiędzy Crossjob a Użytkownikami niebędącymi konsumentami bądź Pracodawcami rozstrzyga właściwy miejscowo dla Crossjob.

 

XV. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin oraz Umowy podlegają prawu polskiemu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa powszechnego.