Logo Crossweb

Regulamin konkursu: Napisz relację z wydarzenia i wygraj czytnik Kindle

I Postanowienia ogólne


 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady i warunki przeprowadzania konkursu "Napisz relację z wydarzenia i wygraj czytnik Kindle” (zwanym dalej Konkursem) oraz zasady przyznawania nagród.
 2. Konkurs organizowany jest przez właściciela serwisu Crossweb, Adneo Krzysztof Hostyński z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy 30-045), przy ul. ul. Królewskiej 2/2 , NIP 6282056887, REGON 120666430 (dalej „Organizator”), z którym można skontaktować się pod adresem e-mail [email protected]
 3. Sponsorem konkursu i fundatorem nagród jest Grand Parade Sp. z o.o., ul.Prądnicka 20A. 30-002 Kraków, NIP 6762437299, REGON 121477168 (dalej “Sponsor”)
 4. Konkurs przeprowadzony zostanie na stronie internetowej http://crossweb.pl w terminie od 13 kwietnia do 19 maja 2017r.
 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 13 kwietnia 2017.II Zasady Konkursu


 1. Uczestnikami Konkursu (dalej “Uczestnik”) mogą być wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkujące na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby małoletnie pomiędzy 13 a 18 rokiem życia mogą brać udział w Konkursie za zgodą swoich opiekunów prawnych, którą są zobowiązani przedstawić na żądanie Organizatora.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie należy przesłać relacje z dowolnego wydarzenia, które jest zamieszczone w serwisie Crossweb i odbywa się w terminie od 13 kwietnia do 19 maja 2017r.
 3. Przesłana relacja może mieć dowolną formę, która umożliwia jej przesłanie za pomocą wiadomości email, przykładowo: tekst, zdjęcia, memy, rysunki, film itp.
 4. Akceptacja Regulaminu jest wymogiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie.III Termin i procedura zgłoszeń


 1. Konkurs trwa od 13 kwietnia do 19 maja 2017 roku.
 2. Prace należy przesłać na adres mailowy [email protected] z dopiskiem w tytule "Napisz relację z wydarzenia i wygraj czytnik Kindle” w nieprzekraczalnym terminie do godziny 23:59:59 w dniu 19 maja 2017r.
 3. W treści wiadomości z przesłaną pracą konkursową należy umieścić dopisek „W związku z uczestnictwem w Konkursie “Napisz recenzję i wygraj czytnik Kindle”, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia”. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych czyni zgłoszenie do udziału w Konkursie nieskutecznym.
 4. Uczestnik oświadcza, że jest autorem przesłanej pracy.
 5. Prace przesłane w innej formie i poza terminem Konkursu nie będą brane pod uwagę.
 6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych umożliwiających identyfikację Uczestniczka i pozwalające na dostarczenie ewentualnych nagród, a w szczególności: imienia i nazwiska,IV Prawa autorskie


 1. Autorskie prawa majątkowe w stosunku do najlepszych prac zostaną przeniesione na Sponsora Konkursu z chwilą wydania nagrody zwycięskim Uczestnikom, zgodnie z art. 921 § 3 kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. 2017, poz. 459).
 2. W razie wszelkich wątpliwości, Sponsor jest osobą przyrzekającą nagrodę w rozumieniu art. 921 § 3 kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. 2017, poz. 459).
 3. Uczestnicy Konkursu, o których mowa w ust. 1 mogą ubiegać się o nagrodę w ciągu 14 dni od poinformowania ich o wygranej za pomocą wiadomości e-mail. Po upływie 14 dni nagrody przepadają, a przepisów niniejszego punktu „Prawa autorskie”, nie stosuje się.
 4. Zgłoszenie się Uczestników po odbiór nagrody do Organizatora (przekazującego nagrodę przyrzeczoną przez Sponsora) może nastąpić w każdej możliwej formie, w sposób pozwalający na identyfikację Uczestnika oraz wskazujący podstawę ubiegania się o nagrodę.
 5. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane do uczestników w terminie do 14 dni Zgłoszenia się Uczestników po odbiór nagrody i od podania lub uzupełnienia danych teleadresowych niezbędnych do wysyłki.
 6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1 w zakresie w jakim rozwiązanie stanowi utwór literacki, utwór audiowizualny, utwór plastyczny lub utwór graficzny odbywa się względem następujących pól eksploatacji:
 7. utrwalenie i zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami, w tym techniką zapisu cyfrowego, magnetycznego, światłoczułego, elektronicznymi, wszelkimi technikami video, technikami poligraficznymi i drukarskimi;
 8. wprowadzenia do pamięci komputera i swobodnego udostępniania w sieciach komputerowych, w tym: Internet oraz Intranet – w szczególności przez stałe umieszczenie na publicznej stronie www całości dzieł lub ich części w sposób umożliwiający swobodne, wielokrotne kopiowanie każdemu zainteresowanemu;
 9. wprowadzanie egzemplarzy i nośników oraz zwielokrotnionych egzemplarzy i
 10. nośników do obrotu;
 11. publiczne odtwarzanie;
 12. publiczne udostępnianie egzemplarzy i nośników;
 13. publiczne wykonanie;
 14. najem i użyczenie;
 15. wystawienia;
 16. wyświetlania;
 17. sporządzania wersji obcojęzycznych (jak również z użyciem technik umożliwiających przekazywanie informacji dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności);
 18. nadania za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej lub w inny sposób poprzez sieć komputerową w tym zamieszczanie filmów w sieci Internet bez żadnych ograniczeń z wyłączeniem możliwości publicznego emitowania filmów lub ich części w telewizji;
 19. zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie praw autorskich zależnych w stosunku do rozwiązania.V Rozstrzygnięcie Konkursu i zasady przyznawania nagród


 1. W celu wyłonienia laureatów Konkursu, Organizator powoła Jury, które dokona oceny prac. Skład Jury, liczący co najmniej dwie osoby, zostanie podany do publicznej wiadomości.
 2. Przy ocenie nadesłanych prac brana będzie pod uwagę przede wszystkim pomysłowość, umiejętność zaciekawienia czytelnika lub widza, oryginalność zastosowanych technik, dokładność wykonania.
 3. Jury wyłoni laureatów Konkursu w drodze głosowania.
 4. Decyzja Jury co do oceny zgłoszeń oraz przyznania nagrody jest ostateczna.VI Nagrody


 1. Nagrodami w Konkursie są:
 2. I Nagroda – Amazon Kindle Paperwhite 3 o wartości 603,88 zł brutto
 3. II Nagroda – Amazon Kindle 8 Touch o wartości 504,30 zł brutto
 4. III Nagroda – Amazon Kindle 8 Touch o wartości 504,30 zł brutto
 5. Są to czytniki w wersji z reklamami.
 6. Nagroda konkursowa może zostać wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem (§4 punkt 1), bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 7. Jeden Uczestnik może otrzymać jedną nagrodę w Konkursie.VII Ogłoszenie wyników


 1. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych Organizatora oraz na profilu Organizatora na Facebooku do dnia 30 maja 2017r
 2. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane o wygranej za pomocą wiadomości e-mail.VIII Wydawanie nagród


 1. Nagrody zostaną wysłane zwycięskim Uczestniczkom za pośrednictwem przesyłki kurierskiej na koszt Sponsora Konkursu. Wysyłka nastąpi na adres wskazany przez Laureata w zgłoszeniu konkursowym lub adres, który Użytkownik może uzupełnić w chwili zgłoszenia się po nagrodę.
 2. Nagrody zostaną wysłane w terminie 14 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu lub innych danych, które zostały podane w wiadomości e-mail ze zgłoszeniem do Konkursu.IX Dane osobowe


 1. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu i ogłoszenia jego wyników, przekazania nagród zwycięskim Uczestniczkom oraz wykonania innych obowiązków wynikających z regulaminu (np. kontakt z Uczestnikiem) oraz do celów podatkowych i księgowych.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, ale niezbędne do wydania nagród. Uczestniczki mają prawo wglądu do danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.