Logo Crossweb

Logowanie

Nie masz konta? Zapomniałem hasła

Przypomnij hasło

close Wypełnij formularz.
Na Twój adres e-mail zostanie wysłane link umożliwiający zmianę hasła.
Wyślij

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności jest załącznikiem do Regulaminu. Pojęcia pisane wielką literą należy rozumieć taki sam sposób, jak w Regulaminie.


Crossweb szanuje dane osobowe Użytkowników i spełnia wymogi ich ochrony wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Crossweb zapewnia, że jego pracownicy i podwykonawcy usług zostali przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych.W jakim celu Crossweb przetwarza dane osobowe?


Dane osobowe podane w obrębie Serwisu i podczas kontaktu z Crossweb wykorzystywane są jedynie do świadczenia usług określonych w Regulaminie i zamówionych przez Użytkownika lub Gościa, a także do kontaktu z Crossweb na życzenie Użytkownika lub Gościa.Kto ma dostęp do danych Użytkownika?


Administratorem danych osobowych podawanych podczas rejestracji Konta w Serwisie, zapisu na Newsletter oraz przy okazji organizowanych przez Crossweb konkursów oraz promocji jest:

Crossweb sp z o.o. z siedzibą: Królewska 2/2, 30-045 Kraków, Polska, NIP 6772495542, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001041645.


Dane Użytkownika, a w szczególności: imię, nazwisko, wizerunek oraz dane określające branżę i funkcję (o ile zostały podane przez Użytkownika) są powszechnie dostępne również dla Użytkowników oraz Gości Serwisu, jeśli Użytkownik potwierdził w Serwisie udział w danym wydarzeniu.Prawa Użytkownika


Użytkownik ma prawo do żądania od administratora danych dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz uzyskania informacji o celach ich przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, odbiorcach tych danych, okresie przechowywania danych (jeżeli określenie okresu jest niemożliwe, przysługuje Użytkownikowi przysługuje prawo do informacji o kryteriach ustalenia tego okresu).

Użytkownik posiada również prawo do sprostowania danych osobowych jeżeli są one nieprawidłowe oraz prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.


Użytkownik ma prawo do żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych jeżeli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. zgoda na przetwarzanie danych osobowych została skutecznie cofnięta;
  3. Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych;
  4. Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania (również poprzez profilowanie) danych osobowych, opartego na realizowanym przez Crossweb przez stronę trzecią prawnie uzasadnionym interesie, chyba że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika, lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych gdy:

  1. kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający na sprawdzenie prawidłowości kwestionowanych danych;
  2. przetwarzanie jest, zdaniem Użytkownika, niezgodne z prawem a sprzeciwia się on usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  3. dane osobowe Użytkownika nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. Użytkownik wniósł sprzeciw (na mocy art. 21 ust. 1 RODO) wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy występujące po stronie Crossweb prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu zgłoszonego przez Użytkownika.


Jeżeli doszło do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Crossweb powstrzyma się od przetwarzania danych Użytkownika bez jego zgody, za wyjątkiem ich przechowywania lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. Przed uchyleniem ograniczenia Użytkownik zostanie o tym poinformowany.


Użytkownik posiada prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu Crossweb powstrzyma się od przetwarzania danych osobowych Użytkownika na cele marketingu bezpośredniego (w tym profilowania). Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.


Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego jego dane osobowe, które dostarczył Crossweb, jak również posiada prawo przesłania przedmiotowych danych innemu administratorowi bez przeszkód po stronie Crossweb, jeżeli:

  1. przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie umowy, dla wykonania której przetwarzanie danych jest niezbędne; oraz
  2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.


Crossweb jest zobowiązany do przesłania danych Użytkownika bezpośrednio do innego administratora (o ile jest to technicznie możliwe) na żądanie Użytkownika.

Użytkownik posiada prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili, nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.Jakie dane osobowe zbiera Crossweb?


W celu utworzenia i utrzymania Konta Crossweb zbiera następujące dane: imię, nazwisko, adres email, zdjęcie, języki programowania, zainteresowania, adres IP, logi w serwisie, miejscowość zamieszkania, linki do profili w serwisach: Linkedin, Facebook, Google+, Twitter, Youtube, GoldenLine.


Dane osobowe Użytkownika zbierane i przetwarzane są na podstawie Regulaminu i w zakresie, podanym przez niego podczas tworzenia Konta i korzystania z Newslettera.Jak długo są przechowywane dane osobowe?


Crossweb przechowuje dane osobowe od momentu rejestracji Konta lub zapisu do Newsletter, aż do momentu rezygnacji z tych usług. Po wysłaniu maila z żądaniem usunięcia Konta lub wypisania z Newsletteru trwałe usunięcie danych z serwerów należących do Crossweb może zająć do 7 dni roboczych.


Przechowywanie danych przez okres dłuższy niż wskazany wyżej następuje wyłącznie w celu realizacji przez Crossweb obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa np. dla celów księgowych w stosunku do Użytkowników, którzy korzystali z usług płatnych.Komu przekazujemy dane osobowe?


Dane osobowe Użytkowników przekazujemy wyłącznie firmom, które świadczą Usługi umożliwiające

poprawne działanie serwisu. Są to: