Crossweb

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


Zakres Regulaminu

Regulamin reguluje świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu Crossweb.pl. Został na podstawie i w granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Nazwa Serwisu, jego koncepcja, identyfikacja wizualna, oprogramowanie oraz baza danych, a także poszczególne elementy słowne i graficzne Serwisu, które zostały udostępnione Użytkownikom przez Crossweb podlegają ochronie prawnej.

 

Definicje

W Regulaminie używane są następujące definicje:

 1. „Użytkownik” – osoba korzystająca z Serwisu, będąc zalogowaną na swoim Koncie, która za pośrednictwem Konta może sporządzać swoją listę wydarzeń, zapisywać się na wydarzenia, otrzymywać powiadomienia o zbliżających się wydarzeniach,
 2. „Crossweb” – podmiot będący właścicielem Serwisu Crossweb.pl prowadzący działalność gospodarczą pod firmą adneo Krzysztof Hostyński, z siedzibą w Kraków ul. Królewska 2/2, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 628-205-68-87, REGON 120666430, tel: 602159392, e-mail: [email protected],
 3. „Gość” – osoba przeglądająca treści Serwisu, nieposiadająca Konta, bądź nie będąca do niego w danym czasie zalogowana,
 4. „Konto” – prowadzone dla Użytkownika przez Crossweb pod indywidualnym loginem konto, będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w Serwisie,
 5. „Oferta” – oferta zawierająca wysokość opłat pobieranych przez Crossweb za korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Serwisu, przedstawiana Użytkownikowi na jego życzenie,
 6. „Rejestracja” – procedura zakładania Konta przez Użytkownika,
 7. „Serwis” – serwis internetowy crossweb.pl, zamieszczony pod adresem internetowym crossweb.pl oraz subdomena user.crossweb.pl, zamieszczona pod adresem user.crossweb.pl
 8. „Treści” – wszelkie treści publikowane przez Użytkowników w Serwisie, w szczególności treści pisemne, graficzne, multimedialne, oprogramowanie, a także oceny i komentarze,
 9. „Umowa” – oznacza umowę pomiędzy Użytkownikiem, a Crossweb, zawartą na podstawie Regulaminu,
 10. „Usługi Serwisu” – usługi świadczone przez Crossweb przy pomocy Serwisu na rzecz Użytkowników,
 11. „Wydarzenie” – targi, warsztaty, spotkania, szkolenia, konferencje lub inne wydarzenie w którym mogą brać udział Użytkownicy, organizowane przez Crossweb, Użytkownika lub inny podmiot,
 12. „Zweryfikowany Użytkownik” – Użytkownik, który przeszedł opisaną w Regulaminie procedurę weryfikacji.

Użytkowanie Serwisu

 1. Serwis może być użytkowany przez Gości i Użytkowników.
 2. Goście mają dostęp jedynie do niektórych bazowych i pasywnych funkcjonalności Serwisu i mogą jedynie przeglądać Serwis i publikować komentarze dotyczące Wydarzeń bez możliwości publikowania jakichkolwiek innych Treści.
 3. Użytkownicy mogą korzystać z pełnej funkcjonalności Serwisu.
 4. Crossweb zastrzega sobie prawo do przesyłania Użytkownikowi na jego Konto w Serwisie informacji technicznych i systemowych dotyczących funkcjonowania Serwisu, nie stanowiących informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania zakazu nadużywania Serwisu oraz zakazu dostarczania przez lub do Serwisu Treści:
  1. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Serwisu lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  2. mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich, prawa własności intelektualnej w tym prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa lub naruszających w jakikolwiek inny sposób obowiązujący porządek prawny lub dobre obyczaje, w szczególności zawierających przemoc, pornografię, promocję narkotyków i innych nielegalnych substancji, nawołujących do popełniania przestępstw, czy promujących gry hazardowe,
  3. zawierających wirusy komputerowe, „Worms”, „Trojans”, „keyllogers”, czy inne kody źródłowe, pliki, foldery, programy komputerowe szkodliwe dla Serwisu,
  4. powodujących rozsyłanie niezamówionych przez odbiorców informacji handlowych (SPAM),
  5. innych o bezprawnym charakterze.
 6. Crossweb usuwa z Serwisu Treści sprzeczne z prawem i Regulaminem.
 7. Jeżeli Gość nie wyraża zgody na przestrzeganie Regulaminu, obowiązany jest niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu.

 

Wymagania techniczne

 1. Do użytkowania Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu (zalecane łącze co najmniej 512 kbps), oraz przeglądarki internetowej.
 2. W celu korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu niezbędne może być posiadanie dodatkowego oprogramowania (np. Flash, edytor tekstu, programy obsługujące format PDF itp.).
 3. W celu Rejestracji przyszły Użytkownik musi posiadać indywidualne, aktywne konto e-mail bądź też konto na portalu Facebook lub Twitter.
 4. Koszty wynikające z posługiwania się przez Użytkownika środkami porozumiewania się na odległość (koszty połączenia z Internetem, SMS, połączeń telefonicznych) celem skorzystania z Usług Serwisu, ponosi Użytkownik zgodnie z cennikami dostawców, z których usług korzysta.
 5. Crossweb dołoży wszelkich starań, aby Serwis działał poprawnie i w pełnej funkcjonalności w każdym czasie, jednakże zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia Serwisu lub jego poszczególnych funkcji w celu ich ulepszenia, dodania nowych funkcjonalności lub przeprowadzenia naprawy bądź konserwacji.

 

Rejestracja

 1. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna i polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się w Serwisie.
 2. Podczas procesu Rejestracji osoba podaje w szczególności adres e-mail i hasło, stanowiące narzędzia, za pomocą których będzie ona mogła uzyskiwać dostęp do swojego Konta, oraz imię i nazwisko lub nazwę. W czasie Rejestracji Użytkownik może dobrowolnie podać też inne dane określające branżę w jakiej działa oraz jego funkcję, wybierając je z pośród opcji udostępnionych w Serwisie.
 3. Rejestracji może dokonać osoba fizyczna, która zgodnie z jej prawem ojczystym posiada pełną zdolność do czynności prawnych. W razie, gdy zdolność do czynności prawnych tej osoby jest ograniczona, do dokonania Rejestracji niezbędna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego w według powszechnie obowiązujących przepisów prawa właściwego dla danej osoby.
 4. Użytkownikiem może też być osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. W przypadku, o którym mowa powyżej Rejestracji dokonują osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu zgodnie z umową, statutem lub innymi dokumentem, rządzącym danym podmiotem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. W toku Rejestracji Użytkownicy wyrażają zgodę na przekazywanie im materiałów reklamowych, ofert i innych informacji od Crossweb w szczególności materiałów na temat innych usług świadczonych przez Crossweb.
 6. Rejestracja może nastąpić także poprzez połączenie konta na portalu Facebook lub Twitter z Serwisem przy pomocy odpowiednio usługi Facebook Connect lub Sign in with Twitter. W sytuacji takiej postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio z uwzględnieniem specyfiki usługi Facebook Connect lub Sign in with Twitter.
 7. Rejestracja zostaje dokonana z momentem jej potwierdzenia.
 8. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu adresu e-mail i hasła lub poprzez wykorzystanie funkcji Facebook Connect lub Sign in with Twitter będąc zalogowanym w portalu Facebook lub Twitter.
 9. Konto nie może być przekazane innemu podmiotowi bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Crossweb.

 

Zawarcie Umowy i prawo odstąpienia

 1. Po zakończeniu Rejestracji, na adres e-mail podany w trakcie Rejestracji, zostanie wysłana wiadomość zawierająca link aktywujący Konto. Z chwilą kliknięcia w link aktywujący dochodzi do zawarcia Umowy.
 2. W przypadku Rejestracji z wykorzystaniem usługi Facebook Connect lub Sign in with Twitter Użytkownik zostaje automatycznie zalogowany.
 3. Użytkownik, będący konsumentem, może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować adneo Krzysztof Hostyński, ul. Królewska 2/2, 30-045 Kraków, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy znajduje się tutaj. Użytkownik może z niego skorzystać jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Użytkownikowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 5. Jeżeli Użytkownik zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, będzie zobowiązany do zapłaty kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował Crossweb o odstąpieniu od niniejszej umowy (w przypadku usług płatnych).
 6. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 7. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Usług, likwidując swoje Konto, co skutkuje rozwiązaniem Umowy w trybie natychmiastowym. W tej sytuacji pozostaje jednak odpowiedzialny względem Crossweb i innych Użytkowników za zamieszczone oferty usług i inne zobowiązania powstałe przed likwidacją Konta.
 8. Crossweb może rozwiązać Umowę, jeżeli Użytkownik narusza prawo lub postanowienia Regulaminu. Likwidacja Konta przez Crossweb może nastąpić po przesłaniu przez Crossweb danemu Użytkownikowi ostrzeżenia o możliwości likwidacji Konta w określonym terminie na podany przez niego w procesie Rejestracji adres e-mail.

 

Dane osobowe

 1. Crossweb szanuje dane osobowe Użytkowników i spełnia wymogi ich ochrony wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. W przypadku przekazania Crossweb jakichkolwiek Danych Osobowych, Użytkownicy wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez Crossweb, w celach związanych z korzystaniem z Serwisu (w szczególności w celu wyświetlenia w informacjach o Wydarzeniu na które dany Użytkownik się zapisał), dla potrzeb marketingowych (m.in. dostarczanie informacji o nowych ofertach, produktach i usługach). Crossweb nie udostępnia ani nie przekazuje wbrew prawu podmiotom trzecim jakichkolwiek posiadanych Danych Osobowych.
 3. Użytkownicy mają prawo wglądu do swoich danych, ich modyfikacji, a także usunięcia. W celu wglądu, usunięcia lub modyfikacji Danych Osobowych należy skontaktować się ze Serwisem poprzez skierowanie wiadomości e-mail na adres: [email protected]
 4. Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych funkcji Serwisu. Wskazane pliki nie zbierają ani nie przetwarzają żadnych Danych Osobowych Użytkowników.
 5. Użytkownik może dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na stronach Serwisu w opcjach przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall. Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować brak możliwości pełnego wykorzystania opcji Serwisu, między innymi tworzenia i logowania się do Konta.
 6. Serwis może również zbierać dane do lokalizacji Użytkowników poprzez odpowiednie oprogramowanie (aplikacje) GPS.

 

 

Usługi Serwisu

 1. Serwis umożliwia Użytkownikom zamieszczanie swoich danych w celach uzyskiwania i zamieszczania informacji o odbywających się Wydarzeniach związanych z szeroko rozumianą branżą internetową. Bezpłatne jest zamieszczanie w Serwisie danych o wydarzeniach, w których uczestnictwo jest również bezpłatne dla uczestników.
 2. Serwis umożliwia Użytkownikom dodatkowo wykupienie płatnych usług, pozwalających na promocję Wydarzenia lub zamieszczania informacji o Wydarzeniach płatnych, których szczegóły zostaną przedstawione Użytkownikowi w Ofercie na jego życzenie.
 3. Użytkownik akceptuje, że Crossweb może publikować w Serwisie informacje marketingowe dotyczące innych usług świadczonych przez Crossweb lub jego partnerów oraz informacje dotyczące Wydarzeń sponsorowanych.
 4. Serwis umożliwia ponadto przeglądanie profili Użytkowników oraz uzyskiwanie informacji o Użytkownikach biorących udział w danym Wydarzeniu.
 5. Serwis zapewnia Użytkownikom korzystanie ze wszystkich swoich funkcjonalności dostępnych w dacie jego użytkowania.
 6. Serwis oferuje Użytkownikom w szczególności następujące usługi:
  1. zapewnienie miejsca w Serwisie w celu publikowania przez Użytkowników Treści,
  2. zapewnienie narzędzi pozwalających na tworzenie własnych profili w Serwisie, składających się w szczególności z kalendarza Wydarzeń wybranych przez Użytkownika,
  3. zapewnienie narzędzi pozwalających na zamieszenia ogłoszenia o organizowanym Wydarzeniu,
  4. przekazywania na konta e-mail Użytkowników przypomnień o organizowanych Wydarzeniach wybranych przez Użytkowników,
  5. zapewnienie narzędzi pozwalających na zgłaszanie przez Użytkowników chęci uczestnictwa w Wydarzeniu,
  6. zapewnienie narzędzi pozwalających na promocję ogłoszenia zgodnie z Ofertą.
 7. W przypadku skorzystania z funkcjonalności pozwalającej na zapisanie się na Wydarzenie, Użytkownik akceptuje że jego dane – imię, nazwisko, wizerunek oraz dane określające branżę i funkcję (o ile zostały podane przez Użytkownika) zostaną udostępnione w informacjach o danym Wydarzeniu, wraz z informacją że Użytkownik ma zamiar w nim uczestniczyć.
 8. Crossweb nie ponosi odpowiedzialności za Treści lub loginy wykorzystywane przez Użytkowników. Nie dokonuje również ich bieżącej weryfikacji pod kątem zgodności z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa. Czynności w zakresie weryfikacji charakteru prawnego Treści oraz Loginów podejmowane są przez Crossweb dopiero wraz z otrzymaniem zgłoszenia naruszenia.
 9. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu zamieszczenia w Serwisie Treści oraz loginów jak również za ich charakter. W szczególności nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw wyłącznych osób trzecich (m.in. autorskich praw majątkowych), a także postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W szczególności zabronione jest zamieszczanie w Serwisie Treści oraz loginów, które:
  1. byłyby zamieszczane w ramach Serwisu w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich oraz renomy Crossweb lub Serwisu,
  2. byłyby obraźliwe bądź stanowiłyby lub mogłyby być uznane za groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe),
  3. naruszałyby jakiekolwiek prawa osób trzecich, a w szczególności prawa pozostałych Użytkowników Serwisu,
  4. naruszałyby prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mających związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,
  5. naruszałyby w inny sposób postanowienia Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe (np. zawierały treści propagujące przemoc, treści o charakterze pornograficznym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, naruszające uczucia religijne).
 10. Użytkownik poprzez umieszczenie Treści, w szczególności wizerunku, materiałów lub wypowiedzi na Koncie udziela Crossweb niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalania w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Treści.

 

Procedura zgłoszenia naruszeń

 1. W razie stwierdzenia, że jakiekolwiek Treści zamieszczone przez Użytkowników w Serwisie naruszają prawo, a to w szczególności prawa własności intelektualnej lub dobra osobiste osób trzecich albo też sprzeczne są z Regulaminem, każdy Użytkownik lub Gość może dokonać zgłoszenia tego faktu do Crossweb poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected] .
 2. Po otrzymaniu takiej wiadomości Crossweb ocenia jej wiarygodność i podejmuje działania w postaci usunięcia bądź zablokowania dostępu do wskazanych w ust. 1 Treści, w zgodzie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 3. W przypadku określonym w ust.2, Crossweb nie ponosi odpowiedzialności względem osób, których prawa zostały naruszone jak i względem Użytkowników, z tytułu niezgodnego z Umową świadczenia Usług Serwisu.

 

Postępowanie reklamacyjne

 1. W razie niezadowalającej jakości Usług Serwisu świadczonych przez Crossweb, bądź też niewykonania lub nienależytego wykonania przez niego zobowiązań, Użytkownik uprawniony jest do zgłoszenia w tym zakresie reklamacji.
 2. Reklamacje zgłasza się, wysyłając e-mail na adres [email protected], wpisując w temacie wiadomości określenie „reklamacja” lub równoważne.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail, a w przypadku Użytkowników, niebędących osobami fizycznymi nazwę (firmę), adres siedziby oraz dane osoby fizycznej upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją oraz jej adres e-mail),
  2. zwięzły opis zgłaszanych uwag i zastrzeżeń.
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Crossweb niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 5. Negatywny wynik postępowania reklamacyjnego jest warunkiem dochodzenia roszczeń pozostających w związku z Umową przed właściwym Sądem powszechnym.

 

Zmiana regulaminu

 1. Crossweb zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, jeżeli zmiana jest wymagana przepisami obowiązującego prawa, a także w celu poprawy jakości lub rozszerzenia zakresu świadczonych Usług.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną podane do wiadomości Użytkownika poprzez wiadomość systemową ujawnioną przy jego pierwszym logowaniu do Serwisu, licząc od dnia wprowadzenia zmian w Regulaminie lub w korespondencji skierowanej na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika.
 3. W przypadku niezaakceptowania przez Użytkownika Regulaminu w zmienionym brzmieniu, Użytkownik może wypowiedzieć Umowę w ciągu 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ustępie 2 poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected]
 4. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ustępie 3, Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, uważa się, iż zmiany Regulaminu zostały przez Użytkownika zaakceptowane i po upływie tego terminu stają się dla niego wiążące.