Logo Crossweb

Logowanie

Nie masz konta? Zapomniałem hasła

Przypomnij hasło

close Wypełnij formularz.
Na Twój adres e-mail zostanie wysłane link umożliwiający zmianę hasła.
Wyślij

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną


I. Definicje pojęć:


 1. Crossweb – podmiot będący właścicielem Serwisu Crossweb.pl jest Crossweb sp z o.o. z siedzibą: Królewska 2/2, 30-045 Kraków, Polska, NIP 6772495542, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001041645,, tel: 602159392, e-mail: [email protected],
 2. Gość – osoba przeglądająca treści Serwisu, nieposiadająca Konta, bądź nie będąca do niego w danym czasie zalogowana,
 3. Konto – prowadzone dla Użytkownika przez Crossweb pod indywidualnym loginem i zabezpieczone hasłem konto, będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w Serwisie,
 4. Oferta – oferta zawierająca wysokość opłat pobieranych przez Crossweb za korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Serwisu, przedstawiana Użytkownikowi niebędącemu konsumentem jego życzenie,
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin, będący regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) wraz z Polityką prywatności i Polityką Cookies stanowiącymi załącznik do Regulaminu
 6. Rejestracja – procedura zakładania Konta przez Użytkownika,
 7. Serwis – serwis internetowy crossweb.pl, zamieszczony pod adresem internetowym crossweb.pl
 8. Treści – wszelkie treści publikowane przez Użytkowników w Serwisie, w szczególności treści pisemne, graficzne, multimedialne, oprogramowanie, a także oceny i komentarze,
 9. Umowa – oznacza umowę pomiędzy Użytkownikiem, a Crossweb, zawartą na podstawie Regulaminu,
 10. Usługi Serwisu – usługi świadczone przez Crossweb przy pomocy Serwisu na rzecz Użytkowników,
 11. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, która ukończyła co najmniej 16 rok życia, będąc zalogowaną na swoim Koncie, która za pośrednictwem Konta może sporządzać swoją listę wydarzeń, zapisywać się na wydarzenia, otrzymywać powiadomienia o zbliżających się wydarzeniach,
 12. Wydarzenie – targi, warsztaty, spotkania, szkolenia, konferencje lub inne wydarzenie w którym mogą brać udział Użytkownicy, o którym informacja znajduje się w Serwisie.II. Użytkowanie Serwisu


 1. Serwis może być użytkowany przez Gości i Użytkowników.
 2. Goście mogą przeglądać Serwis bez możliwości publikowania jakichkolwiek Treści.
 3. Użytkownicy mogą korzystać z pełnej funkcjonalności Serwisu, co do zasady bezpłatnie.
 4. Crossweb zastrzega sobie prawo do przesyłania Użytkownikowi na jego Konto w Serwisie technicznych i systemowych lub za pomocą wiadomości email informacji dotyczących funkcjonowania Serwisu, nie stanowiących informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Użytkownicy i Goście zobowiązani są do przestrzegania zakazu nadużywania Serwisu oraz zakazu dostarczania przez lub do Serwisu Treści:
 6. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Serwisu lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 7. mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich, prawa własności intelektualnej w tym prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa lub naruszających w jakikolwiek inny sposób obowiązujący porządek prawny lub dobre obyczaje, w szczególności zawierających przemoc, pornografię, promocję narkotyków i innych nielegalnych substancji, nawołujących do popełniania przestępstw, czy promujących gry hazardowe,
 8. zawierających wirusy komputerowe, „Worms”, „Trojans”, „keyllogers”, czy inne kody źródłowe, pliki, foldery, programy komputerowe szkodliwe dla Serwisu,
 9. powodujących rozsyłanie niezamówionych przez odbiorców informacji handlowych (SPAM),
 10. innych o bezprawnym charakterze.
 11. Crossweb usuwa z Serwisu Treści sprzeczne z prawem i Regulaminem.
 12. Jeżeli Gość nie wyraża zgody na przestrzeganie Regulaminu, obowiązany jest niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu.III. Wymagania techniczne


 1. Do użytkowania Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu (zalecane łącze co najmniej 512 kbps), oraz przeglądarki internetowej.
 2. W celu korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu niezbędne może być posiadanie dodatkowego oprogramowania (np. Flash, edytor tekstu, programy obsługujące format PDF itp.).
 3. Koszty wynikające z posługiwania się przez Użytkownika środkami porozumiewania się na odległość (koszty połączenia z Internetem, SMS, połączeń telefonicznych) celem skorzystania z Usług Serwisu, ponosi Użytkownik zgodnie z cennikami dostawców, z których usług korzysta.
 4. Crossweb dołoży wszelkich starań, aby Serwis działał poprawnie i w pełnej funkcjonalności w każdym czasie, jednakże zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia Serwisu lub jego poszczególnych funkcji w celu ich ulepszenia, dodania nowych funkcjonalności lub przeprowadzenia naprawy bądź konserwacji.IV. Rejestracja


 1. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna i polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się w Serwisie.
 2. Podczas procesu Rejestracji osoba podaje w szczególności adres e-mail i hasło, za pomocą których będzie ona mogła uzyskiwać dostęp do swojego Konta, oraz imię i nazwisko w przypadku osób fizycznych lub nazwę w przypadku osób prawnych.
 3. Rejestracji może dokonać osoba fizyczna, która zgodnie z jej prawem ojczystym posiada pełną zdolność do czynności prawnych. W razie, gdy zdolność do czynności prawnych tej osoby jest ograniczona, do dokonania Rejestracji niezbędna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego w według powszechnie obowiązujących przepisów prawa właściwego dla danej osoby.
 4. Użytkownikiem może też być osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. W przypadku, o którym mowa powyżej Rejestracji dokonują osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu zgodnie z umową, statutem lub innymi dokumentem, rządzącym danym podmiotem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Rejestracja może nastąpić także poprzez połączenie konta na portalu Facebook przy pomocy odpowiednio usługi Facebook Connect. W sytuacji takiej postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio z uwzględnieniem specyfiki usługi Facebook Connect.
 6. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu adresu e-mail i hasła lub poprzez wykorzystanie funkcji Facebook Connect będąc zalogowanym w portalu Facebook.
 7. Konto nie może być przekazane innemu podmiotowi bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Crossweb.V. Zawarcie Umowy i prawo odstąpienia


 1. Po zakończeniu Rejestracji, na adres e-mail podany w trakcie Rejestracji, zostanie wysłana wiadomość zawierająca link aktywujący Konto. Z chwilą kliknięcia w link aktywujący dochodzi do zawarcia Umowy.
 2. W przypadku Rejestracji z wykorzystaniem usługi Facebook Connect Użytkownik zostaje automatycznie zalogowany, a do zawarcia Umowy dochodzi w chwili pierwszego logowania.
 3. Użytkownik, będący konsumentem może odstąpić od Umowy w każdej chwili z jakiejkolwiek przyczyny. Aby odstąpić od umowy, Użytkownik musi poinformować Crossweb o żądaniu usunięcia konta przez przesłanie wiadomości na adres: [email protected]
 4. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 5. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Usług, likwidując swoje Konto, co skutkuje rozwiązaniem Umowy w trybie natychmiastowym. W tej sytuacji pozostaje jednak odpowiedzialny względem Crossweb i innych Użytkowników za zamieszczone oferty usług i inne zobowiązania powstałe przed likwidacją Konta.
 6. Crossweb może rozwiązać Umowę, jeżeli Użytkownik narusza prawo lub postanowienia Regulaminu. Likwidacja Konta przez Crossweb może nastąpić po przesłaniu przez Crossweb danemu Użytkownikowi ostrzeżenia o możliwości likwidacji Konta w określonym terminie na podany przez niego w procesie Rejestracji adres e-mail.VI. Usługi Serwisu


 1. W ramach usługi utrzymania Konta w Serwisie Użytkownik może wprowadzić w panelu Użytkownika dodatkowe dane osobowe, wykraczające poza dane niezbędne do rejestracji.
 2. Serwis umożliwia Użytkownikom zamieszczanie swoich danych w celach uzyskiwania i zamieszczania informacji o odbywających się Wydarzeniach związanych z szeroko rozumianą branżą internetową. Bezpłatne jest zamieszczanie w Serwisie danych o wydarzeniach, w których uczestnictwo jest również bezpłatne dla uczestników.
 3. W Serwisie publikowane są również informacje marketingowe dotyczące innych usług świadczonych przez Crossweb lub jego partnerów oraz informacje dotyczące Wydarzeń sponsorowanych.
 4. Serwis umożliwia ponadto przeglądanie profili Użytkowników oraz uzyskiwanie informacji o Użytkownikach biorących udział w danym Wydarzeniu.
 5. Serwis zapewnia Użytkownikom korzystanie ze wszystkich swoich funkcjonalności dostępnych w dacie jego użytkowania.
 6. Crossweb oferuje Użytkownikom w szczególności następujące usługi:
 7. zapewnienie miejsca w Serwisie w celu publikowania przez Użytkowników Treści,
 8. zapewnienie narzędzi pozwalających na tworzenie własnych profili w Serwisie, składających się w szczególności z kalendarza Wydarzeń wybranych przez Użytkownika,
 9. zapewnienie narzędzi pozwalających na zamieszenia ogłoszenia o organizowanym Wydarzeniu,
 10. przekazywania na adres e-mail Użytkowników przypomnień o organizowanych Wydarzeniach wybranych przez Użytkowników,
 11. zapewnienie narzędzi pozwalających na zbieranie zapisów na płatne szkolenia,
 12. przekazywanie na adres e-mail Użytkowników informacji i przypomnień o obserwowanym przez Użytkowników cyklu Wydarzeń,
 13. zapewnienie narzędzi pozwalających na zgłaszanie przez Użytkowników chęci uczestnictwa w Wydarzeniu,
 14. zapewnienie narzędzi pozwalających na promocję ogłoszenia zgodnie z Ofertą,
 15. przesyłanie newslettera zawierającego informację o wydarzeniach promowanych w Serwisie oraz informację handlową
 16. Crossweb umożliwia Użytkownikom niebędącym konsumentami dodatkowo wykupienie płatnych usług, przedstawianych Użytkownikowi po otrzymaniu prośby o ofertę, pozwalających na
 17. promocję Wydarzenia,
 18. zamieszczania informacji o Wydarzeniach płatnych,
 19. oraz zbieranie zapisów na Wydarzenia (szkolenia),
 20. Crossweb nie ponosi odpowiedzialności za Treści lub loginy wykorzystywane przez Użytkowników. Nie dokonuje również ich bieżącej weryfikacji pod kątem zgodności z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa. Czynności w zakresie weryfikacji charakteru prawnego Treści oraz Loginów podejmowane są przez Crossweb dopiero wraz z otrzymaniem zgłoszenia naruszenia.
 21. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu zamieszczenia w Serwisie Treści oraz loginów jak również za ich charakter. W szczególności nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw wyłącznych osób trzecich (m.in. autorskich praw majątkowych), a także postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W szczególności zabronione jest zamieszczanie w Serwisie Treści oraz loginów, które:
 22. byłyby zamieszczane w ramach Serwisu w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich oraz renomy Crossweb lub Serwisu,
 23. byłyby obraźliwe bądź stanowiłyby lub mogłyby być uznane za groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe),
 24. naruszałyby jakiekolwiek prawa osób trzecich, a w szczególności prawa pozostałych Użytkowników Serwisu,
 25. naruszałyby prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mających związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,
 26. naruszałyby w inny sposób postanowienia Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe (np. zawierały treści propagujące przemoc, treści o charakterze pornograficznym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, naruszające uczucia religijne).
 27. Użytkownik poprzez umieszczenie Treści, w szczególności wizerunku, materiałów lub wypowiedzi na Koncie udziela Crossweb niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalania w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Treści.VII. Użytkownikowi zbierającemu zapisy na szkolenia


 1. Prawa przysługujące osobom, których dane Crossweb przetwarza jako administrator danych osobowych, opisane są w Polityce Prywatności.
 2. W zakresie, w jakim Crossweb pośredniczy w przesyłaniu zapisów na szkolenia, Crossweb jest Podmiotem Przetwarzającym w rozumieniu Rozporządzenia, i zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie) oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Celem przetwarzania przez Podmiot Przetwarzający powierzonych danych osobowych,, jest wyłącznie świadczenie Usługi na rzecz Użytkownika, będącego Administratorem Danych.
 4. Crossjweb zobowiązuje się nie wykorzystywać powierzonych danych osobowych w innych celach. Przetwarzanie danych osobowych następuje w zakresie ich przechowywania, przenoszenia, usuwania oraz zapewnia infrastruktury do ich przesyłania.
 5. Crossweb zobowiązuje się zastosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa w art. 32 Rozporządzenia.
 6. Crossweb zapewnia, że każda osoba fizyczna zatrudniona przez Crossweb na podstawie umowy o pracę lub świadcząca usługi na rzecz Crossweb na podstawie umowy cywilnoprawnej, która ma dostęp do danych osobowych powierzonych przez Administratora Danych i przetwarza te dane, zobowiązana jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących rzeczonych danych osobowych, zarówno w trakcie trwania stosunku, o którym mowa w niniejszym ustępie jak i po jego ustaniu.
 7. Crossweb zobowiązuje się, w miarę swoich możliwości, do pomagania Użytkownikowi zbierającemu zapisy na szkolenia, będącemu Administratorem Danych w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia.
 8. Crossweb zobowiązuje się do współpracy z Użytkownikiem zbierającym zapisy na szkolenia przy wykonywaniu obowiązków Administratora Danych, określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
 9. Crossweb po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, usunie przedmiotowe dane osobowe oraz usunie wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
 10. Crossweb udostępni Użytkownikowi zbierającemu zapisy na szkolenia wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia oraz umożliwi Użytkownikowi zbierającemu zapisy na szkolenia lub audytorowi upoważnionemu przez Użytkownika zbierającego zapisy na szkolenia przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczyni się do nich.
 11. Użytkownicy, którzy pozyskują za pomocą Crossweb zapisy na szkolenia, są zobowiązani do wywiązania się z obowiązku informacyjnego względem rekrutowanych Użytkowników.VIII. Procedura zgłoszenia naruszeń


 1. W razie stwierdzenia, że jakiekolwiek Treści zamieszczone przez Użytkowników w Serwisie naruszają prawo, w szczególności prawa własności intelektualnej lub dobra osobiste osób trzecich albo też sprzeczne są z Regulaminem, każdy Użytkownik lub Gość może dokonać zgłoszenia tego faktu do Crossweb poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected].
 2. Po otrzymaniu takiej wiadomości Crossweb ocenia jej wiarygodność i podejmuje działania w postaci usunięcia bądź zablokowania dostępu do wskazanych w ust. 1 Treści, w zgodzie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 3. W przypadku określonym w ust.2, Crossweb nie ponosi odpowiedzialności względem osób, których prawa zostały naruszone jak i względem Użytkowników, z tytułu niezgodnego z Umową świadczenia Usług Serwisu.IX. Postępowanie reklamacyjne


 1. W razie niezadowalającej jakości Usług Serwisu świadczonych przez Crossweb, bądź też niewykonania lub nienależytego wykonania przez niego zobowiązań, Użytkownik uprawniony jest do zgłoszenia w tym zakresie reklamacji.
 2. Reklamacje zgłasza się, wysyłając e-mail na adres [email protected], wpisując w temacie wiadomości określenie „reklamacja” lub równoważne.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 4. oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail, a w przypadku Użytkowników, niebędących osobami fizycznymi nazwę (firmę), adres siedziby oraz dane osoby fizycznej upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją oraz jej adres e-mail),
 5. zwięzły opis zgłaszanych uwag i zastrzeżeń.
 6. Reklamacje rozpatrywane są przez Crossweb niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 7. Negatywny wynik postępowania reklamacyjnego jest warunkiem dochodzenia roszczeń pozostających w związku z Umową przed właściwym Sądem powszechnym (w przypadku sporu z Użytkownikiem będącym konsumentem – w sądzie właściwym dla siedziby Użytkownika, w przypadku Użytkownika niebędącego konsumentem – w sądzie właściwym dla siedziby Crossweb).X. Zmiana regulaminu


 1. Crossweb zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, jeżeli zmiana jest wymagana przepisami obowiązującego prawa, a także w celu poprawy jakości lub rozszerzenia zakresu świadczonych Usług.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną podane do wiadomości Użytkownika poprzez wiadomość systemową ujawnioną przy jego pierwszym logowaniu do Serwisu, licząc od dnia wprowadzenia zmian w Regulaminie lub w korespondencji skierowanej na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika.
 3. W przypadku niezaakceptowania przez Użytkownika Regulaminu w zmienionym brzmieniu, Użytkownik może wypowiedzieć Umowę w ciągu 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ustępie 2 poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected].
 4. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ustępie 3, Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, uważa się, iż zmiany Regulaminu zostały przez Użytkownika zaakceptowane i po upływie tego terminu stają się dla niego wiążące.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 7.06.2018