Logo Crossweb

Logowanie

Nie masz konta? Zapomniałem hasła

Przypomnij hasło

close Wypełnij formularz.
Na Twój adres e-mail zostanie wysłane link umożliwiający zmianę hasła.
Wyślij

Regulamin dla Pracodawców

Regulamin dla pracodawców

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SERWISU Crossweb

I. Definicje

W Regulaminie używane są następujące definicje:

 1. Crossweb – podmiot będący właścicielem Serwisu, Crossweb sp z o.o. z siedzibą: Królewska 2/2, 30-045 Kraków, Polska, NIP 6772495542, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001041645, e-mail: [email protected],
 2. Oferta – oferta zawierająca wysokość opłat pobieranych przez Crossweb za korzystanie z dodatkowych funkcji Serwisu, przedstawiana Użytkownikowi na jego życzenie,
 3. Oferta Pracy – treść obejmująca ogłoszenie dot. rekrutacji do danego Pracodawcy zawierające ofertę zatrudnienia,
 4. Pracodawca – osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca status przedsiębiorcy w rozumieniu obowiązujących przepisów,
 5. Profil Pracodawcy – prowadzone dla Pracodawcy przez Crossweb konto, będące zbiorem zasobów, które pozwalają na publikację Ogłoszeń i Treści w Serwisie,
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin, będący regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) wraz z Polityką prywatności stanowiącą załącznik Regulaminu,
 7. Rejestracja – procedura tworzenia Profilu Pracodawcy,
 8. Serwis – serwis internetowy crossweb.pl, zamieszczony pod adresem internetowym crossweb.pl,
 9. Treści – wszelkie treści publikowane przez Pracodawców w Serwisie, w szczególności treści pisemne, graficzne, multimedialne,
 10. Usługi – usługi świadczone przez Crossweb przy pomocy Serwisu na rzecz Użytkowników i Pracodawców,
 11. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu która może przeglądać treści zamieszczone w Serwisie.

II. Korzystanie z Serwisu

 1. Dostęp do przeglądania Serwisu, w tym Oferty Pracy i Treści jest darmowy i dostępny dla wszystkich Użytkowników
 2. Użytkownik korzysta z Serwisu poprzez wyszukiwanie interesujących go Ofert Pracy i Treści, które mogą prowadzić do skojarzenia go z Pracodawcą poprzez dane kontaktowe lub narzędzie kontaktowe Pracodawcy.
 3. Serwis nie stanowi pośrednictwa pracy lecz stanowi platformę gdzie kojarzyć mogą się Pracodawcy i Użytkownicy.
 4. Użytkownik odpowiadający na Ofertę Pracy przekazuje swoje materiały i dane osobowe wprost Pracodawcy na jego podane w Ofercie Pracy dane kontaktowe lub za pomocą zapewnionego przez Pracodawcę narzędzia kontaktowego. Crossweb przetwarza dane Użytkownika w roli pośrednika jedynie w zakresie, który umożliwia ich przesłanie do Pracodawcy. Nie ma do nich wglądu, nie zapisuje ich, ani nie przetwarza ich w żaden inny poza przesłaniem sposób.

III. Wymagania techniczne

 1. Do użytkowania Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu (zalecane łącze co najmniej 512 kbps), oraz przeglądarki internetowej.
 2. W celu korzystania z niektórych funkcji Serwisu niezbędne może być posiadanie dodatkowego oprogramowania (np. Flash, edytor tekstu, programy obsługujące format PDF itp.).
 3. Koszty wynikające z posługiwania się przez Użytkownika środkami porozumiewania się na odległość (koszty połączenia z Internetem, SMS, połączeń telefonicznych) celem skorzystania z Usług Serwisu, ponosi Użytkownik zgodnie z cennikami dostawców, z których usług korzysta.
 4. Crossweb dołoży wszelkich starań, aby Serwis działał poprawnie i w zakresie wszystkich oferowanych funkcji w każdym czasie, jednakże zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia Serwisu lub jego poszczególnych funkcji w celu ich ulepszenia, dodania nowych funkcji lub przeprowadzenia naprawy bądź konserwacji.

 

IV. Korzystanie z Serwisu przez Pracodawców

 1. Pracodawcy po zarejestrowaniu mogą korzystać z wszystkich dostępnych funkcji Serwisu i wszystkich Usług dostępnych w ramach wybranego pakietu w szczególności zarządzać Profilem Pracodawcy i publikować Oferty Pracy i Treści na zasadach wskazanych z Regulaminie.
 2. Pracodawcy zobowiązani są do przestrzegania zakazu dostarczania przez lub do Serwisu Treści:
 3. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Serwisu lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 4. mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich, prawa własności intelektualnej w tym prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa lub naruszających w jakikolwiek inny sposób obowiązujący porządek prawny lub dobre obyczaje, w szczególności zawierających przemoc, pornografię, promocję narkotyków i innych nielegalnych substancji, nawołujących do popełniania przestępstw, czy promujących gry hazardowe,
 5. zawierających wirusy komputerowe, „Worms”, „Trojans”, „keyllogers”, czy inne kody źródłowe, pliki, foldery, programy komputerowe szkodliwe dla Serwisu,
 6. powodujących rozsyłanie niezamówionych przez odbiorców informacji handlowych (SPAM),
 7. innych o bezprawnym charakterze.
 8.  Crossweb usuwa z Serwisu Treści sprzeczne z prawem i Regulaminem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

V. Rejestracja i tworzenie Profilu Pracodawcy

 1. Rejestracja Pracodawcy w Serwisie polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się w Serwisie oraz wyrażenia zgody na postępowanie zgodnie z Regulaminem.
 2. Crossweb może w toku Rejestracji żądać dokumentów wykazujących umocowanie do zawarcia Umowy lub w inny sposób weryfikować zdolność Pracodawcy do zawarcia Umowy.
 3. Usługa Profilu Pracodawcy staje się aktywna po potwierdzeniu rejestracji przez kliknięcie w link aktywacyjny, który Pracodawca otrzyma w wiadomości wysłanej na adres email podany podczas rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi utrzymania Profilu Pracodawcy.
 4. Rejestracji może dokonać osoba fizyczna w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej lub jej pełnomocnik.
 5. W toku Rejestracji Pracodawcy wyrażają zgodę na przekazywanie im materiałów reklamowych, ofert i innych informacji od Crossweb w szczególności materiałów na temat innych usług świadczonych przez Crossweb.
 6. Profil Pracodawcy nie może być przekazany innemu podmiotowi bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Crossweb.

VI. Zawarcie Umowy oraz warunki jej rozwiązania

 1. Po utworzeniu Profilu Pracodawcy Crossweb i Pracodawca uzgadniają warunki świadczenia przez Crossweb Usług odpłatnych, w ramach proponowanych przez Crossweb pakietów Usług (liczba ogłoszeń, okres obowiązywania umowy, okres rozliczeniowy).
 2. Umowa świadczenia Usług płatnych zawierana jest na czas nieoznaczony. Obejmuje ustalony przez strony okres obowiązywania stanowiący okres rozliczeniowy oraz zakres Usług stosownie do wybranego pakietu Usług.
 3. Płatności dokonywane są z góry na dany okres rozliczeniowy na podstawie faktury.
 4. Pracodawca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.
 5. Po upływie okresu rozliczeniowego, w braku złożenia stosownego oświadczenia, Crossweb przesyła Pracodawcy fakturę za kolejny okres rozliczeniowy.
 6. Pracodawca może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Usług płatnych składając oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług płatnych. Oświadczenie może zostać złożone w każdym czasie ze skutkiem na ostatni dzień okresu rozliczeniowego, podczas którego złożono oświadczenie, za pomocą wiadomości przesłanej na adres: [email protected] lub formularza kontaktowego znajdującego się w Serwisie.
 7. Pracodawca pozostaje odpowiedzialny względem Crossweb i Użytkowników za zamieszczone Ogłoszenia i inne zobowiązania, w tym wykupione Oferty Pracy i kampanie powstałe przed rozwiązaniem umowy o świadczenie usług płatnych.
 8. Po rozwiązaniu umowy o świadczenie usług płatnych, w Serwisie pozostaje Profil Pracodawcy w bezpłatnej, podstawowej wersji. Na odrębne żądanie Pracodawcy Crossweb usuwa z Serwisu wszelkie informacje z nim związane.
 9. Crossweb może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług płatnych, w szczególności w razie:
 10. powtarzających się przypadków naruszenia przez Pracodawcę przepisów prawa lub istotnych postanowień Regulaminu, mimo wezwania do zaprzestania takich działań,
 11. powzięcia przez Crossweb uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Pracodawcy jest nieprawdziwa, sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Crossweb,
 12. umieszczania w Serwisie lub profilu Pracodawcy Treści nieprawdziwych, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Crossweb,
 13. wykorzystywania przez Pracodawcę Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem.
 14. Crossweb może ponadto w każdym czasie rozwiązać umowę świadczenia Usługi nieodpłatne go prowadzenia Profilu Pracodawcy.
 15. Likwidacja Profilu Pracodawcy przez Crossweb może nastąpić po przesłaniu przez Crossweb danemu Pracodawcy ostrzeżenia o możliwości likwidacji Profilu Pracodawcy w określonym terminie na podany przez niego w procesie Rejestracji adres e-mail.

VII. Prawa i obowiązki Pracodawców

 1. Pracodawca akceptuje, że Crossweb może publikować w Serwisie informacje marketingowe dotyczące innych Usług świadczonych przez Crossweb lub jego partnerów. Crossweb jest uprawniony do usuwania nieaktualnych oraz do modyfikowania zamieszczonych Treści w celu polepszenia jakości Serwisu.
 2. Serwis oferuje Pracodawcom następujące Usługi (dostępne wg wybranego pakietu usług):
 3. zapewnienie miejsca w Serwisie w celu publikowania Treści, w tym Ofert Pracy,
 4. zapewnienie narzędzi pozwalających na tworzenie własnych profili w Serwisie,
 5. zapewnienie narzędzi pozwalających na zamieszczenie Ofert Pracy,
 6. przekazywania na konta e-mail Użytkowników którzy korzystają z Usługi newsletter informacji o Ofertach Pracy i innych informacji związanych z Crossweb (w razie uruchomienia Usługi newsletter),
 7. zapewnienie narzędzi pozwalających na kojarzenie Użytkowników z Pracodawcami poprzez przekierowanie do narzędzi lub danych kontaktowych Pracodawcy,
 8. zapewnienie narzędzi pozwalających na promocję Ofert Pracy zgodnie z Ofertą w szczególności poprzez promocję w mediach społecznościowych, w tym zwłaszcza na portalach Facebook i Twitter, jak również na blogach, forach tematycznych czy poprzez narzędzia reklamowe (np. Google AdWords);
 9. zapewnienie narzędzi pozwalających na promocję Pracodawcy zgodnie z Ofertą w szczególności poprzez promocję w mediach społecznościowych, w tym zwłaszcza na portalach Facebook i Twitter, jak również na blogach, forach tematycznych czy poprzez narzędzia reklamowe (np. Google AdWords);
 10. zapewnienie narzędzi statystycznych pozwalających na mierzenie efektywności dokonywanych za pomocą Serwisu działań oraz umożliwienie generowania zestawień i raportów.
 11. Crossweb może modyfikować pakiet Usług dostępnych dla danego Pracodawcy w tym zwłaszcza ulepszać dostępne Usługi lub rezygnować z Usług, co nie stanowi zmiany umowy o świadczenie Usług płatnych.
 12. Crossweb nie ponosi odpowiedzialności za Treści i Ofert Pracy zamieszczane przez Pracodawców. Nie dokonuje również ich bieżącej weryfikacji pod kątem zgodności z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa. Czynności w zakresie weryfikacji charakteru prawnego Treści podejmowane są przez Crossweb dopiero wraz z otrzymaniem zgłoszenia naruszenia.
 13. Pracodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu zamieszczenia w Serwisie Treści. Pracodawca gwarantuje, że Treści nie będą naruszać praw osób trzecich i zwalnia Crossweb od odpowiedzialności w tym zakresie.
 14. Pracodawca poprzez umieszczenie lub przekazywanie Crossweb Treści, udziela Crossweb niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Treści, w tym za pomocą Usługi newsletter oraz w portalach społecznościowych do promocji Ofert Pracy i Pracodawców w tym także do promocji Serwisu lub jego Usług.

VIII. Dane osobowe pracowników umieszczane w Profilu Pracodawcy oraz dane Użytkowników aplikujących na Oferty Pracy

 1. Prawa przysługujące osobom, których dane Crossweb przetwarza jako administrator danych osobowych, opisane są w Polityce Prywatności.
 2. W zakresie, w jakim Pracodawcy przekazują Crossweb dane osobowe swoich pracowników oraz w zakresie w jakim Crossweb pośredniczy w przesyłaniu odpowiedzi na Oferty Pracy, Crossweb jest Podmiotem Przetwarzającym w rozumieniu Rozporządzenia, i zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie) oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Celem przetwarzania przez Podmiot Przetwarzający powierzonych danych osobowych, a w szczególności danych pracowników Pracodawcy umieszczanych przez niego w Profilu Pracodawcy oraz danych Użytkowników odpowiadających na Oferty Pracy, jest wyłącznie świadczenie Usługi na rzecz Pracodawcy, będącego Administratorem Danych.
 4. Crossweb zobowiązuje się nie wykorzystywać powierzonych danych osobowych w innych celach. Przetwarzanie danych osobowych następuje w zakresie ich przechowywania, przenoszenia, usuwania oraz zapewnia infrastruktury do ich przesyłania.
 5. Crossweb zobowiązuje się zastosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa w art. 32 Rozporządzenia.
 6. Crossweb zapewnia, że każda osoba fizyczna zatrudniona przez Crossweb na podstawie umowy o pracę lub świadcząca usługi na rzecz Crossweb na podstawie umowy cywilnoprawnej, która ma dostęp do danych osobowych powierzonych przez Administratora Danych i przetwarza te dane, zobowiązana jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących rzeczonych danych osobowych, zarówno w trakcie trwania stosunku, o którym mowa w niniejszym ustępie jak i po jego ustaniu.
 7. Crossweb zobowiązuje się, w miarę swoich możliwości, do pomagania Pracodawcy, będącemu Administratorem Danych w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia.
 8. Crossweb zobowiązuje się do współpracy z Pracodawcą przy wykonywaniu obowiązków Administratora Danych, określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
 9. Crossweb po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, usunie przedmiotowe dane osobowe oraz usunie wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
 10. Crosssjob udostępni Pracodawcy wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia oraz umożliwi Pracodawcy lub audytorowi upoważnionemu przez Pracodawcę przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczyni się do nich.
 11. Pracodawcy, którzy w ramach utworzonego w Crossweb profilu umieszczają dane osobowe swoich pracowników, w szczególności takie jak imię, nazwisko, stanowisko, dane teleadresowe, wizerunek są zobowiązani pozyskać zgody tych osób na przetwarzanie ich w obrębie Crossweb.
 12. Pracodawcy, którzy pozyskują za pomocą Crossweb odpowiedzi na Oferty Pracy, są zobowiązani do wywiązania się z obowiązku informacyjnego względem rekrutowanych Użytkowników.

 

IX. Usługa newsletter

 1. Użytkownik może skorzystać z Usługi newsletter polegającej na podaniu adresu e-mail i wyrażeniu zgody na:
 2. przetwarzanie danych osobowych zawartych w adresie e-mail;
 3. przetwarzanie danych osobowych zawartych w adresie e-mail dla celów marketingowych;
 4. otrzymywanie informacji handlowych dotyczących Ogłoszeń i innych Usług Serwisu;
 5. marketing bezpośredni Usług Serwisu do telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.
 6. Usługa newsletter jest bezpłatna.
 7. Usługa newsletter polega na otrzymywaniu powiadomień o Ogłoszeniach, Treściach i innych informacjach dotyczących Serwisu na podany adres e-mail.
 8. Użytkownik w każdym czasie może zrezygnować z Usługi newsletter wypisując się z listy mailingowej.

X. Procedura zgłoszenia naruszeń

 1. W razie stwierdzenia, że jakiekolwiek Treści zamieszczone przez Pracodawców w Serwisie naruszają prawo, a to w szczególności prawa własności intelektualnej lub dobra osobiste osób trzecich albo też sprzeczne są z Regulaminem, każdy Użytkownik może dokonać zgłoszenia tego faktu do Crossweb poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected].
 2. Po otrzymaniu takiej wiadomości Crossweb ocenia jej wiarygodność i podejmuje działania w postaci usunięcia bądź zablokowania dostępu do wskazanych w ust. 1 Treści, w zgodzie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 3. W przypadku określonym w ust.2, Crossweb nie ponosi odpowiedzialności względem osób, których prawa zostały naruszone jak i względem Użytkowników, z tytułu niezgodnego z Regulaminem świadczenia Usług Serwisu.

 XI. Postępowanie reklamacyjne

 1. W razie niezadowalającej jakości Usług Serwisu świadczonych przez Crossweb, bądź też niewykonania lub nienależytego wykonania przez niego zobowiązań, Użytkownik lub Pracodawca uprawniony jest do zgłoszenia w tym zakresie reklamacji.
 2. Reklamacje zgłasza się, wysyłając e-mail na adres [email protected], wpisując w temacie wiadomości określenie „reklamacja” lub równoważne.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 4. oznaczenie Użytkownika lub Pracodawcy (imię, nazwisko, adres e-mail, a w przypadku Użytkowników lub Pracodawców niebędących osobami fizycznymi nazwę (firmę), adres siedziby oraz dane osoby fizycznej upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją oraz jej adres e-mail),
 5.  zwięzły opis zgłaszanych uwag i zastrzeżeń.
 6. Reklamacje rozpatrywane są przez Crossweb niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 7. Negatywny wynik postępowania reklamacyjnego jest warunkiem dochodzenia roszczeń pozostających w związku z Umową przed właściwym Sądem powszechnym.

XII. Zmiana Regulaminu

 1. Crossweb zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, zaś w stosunku do Użytkowników będących konsumentami wyłącznie jeżeli zmiana jest wymagana przepisami obowiązującego prawa, a także w celu poprawy jakości lub rozszerzenia zakresu świadczonych Usług.
 2. Rozpoczęcie przez Użytkownika korzystania z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu w obowiązującym brzmieniu. Aktualna wersja Regulaminu znajduje się na stronie https://crossweb.pl/job/regulamin
 3. Użytkownik, który nie akceptuje Regulaminu winien bezzwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu.
 4. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną podane do wiadomości Pracodawcy pod linkiem do Regulaminu ujawnionym przy jego pierwszym logowaniu do Serwisu, licząc od dnia wprowadzenia zmian w Regulaminie lub w korespondencji skierowanej na adres e-mail przypisany do Profilu Pracodawcy.
 5.  W przypadku niezaakceptowania przez Pracodawcę Regulaminu w zmienionym brzmieniu, Pracodawca może wypowiedzieć Umowę w ciągu 7 dni od dnia pierwszego zalogowania po zmianie Regulaminu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected].
 6. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ustępie 5, Pracodawca nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, iż zmiany Regulaminu zostały przez Pracodawcę zaakceptowane i po upływie tego terminu stają się dla niego wiążące.

XIII. Spory

 1. Wszelkie spory pomiędzy Crossweb a Użytkownikami będącymi konsumentami rozstrzyga sąd właściwy miejscowo dla siedziby konsumenta.
 2. Wszelkie spory pomiędzy Crossweb a Użytkownikami niebędącymi konsumentami bądź Pracodawcami rozstrzyga właściwy miejscowo dla Crossweb.

XIV. Postanowienia końcowe

Regulamin obowiązuje od 09.11.2020.